Opłata za pobór wody


OPŁATA ZA POBÓR WODY

Za korzystanie ze środowiska, w tym za pobór wody pobiera się tzw. opłatę środowiskową. Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku. W przypadku poboru wody, opłata ta dotyczy podmiotu korzystającego ze środowiska którym jest:

– osoba fizyczna, która korzysta ze środowiska jeśli korzystanie to wymaga pozwolenia (tzw. pozwolenia wodnoprawnego wydawanego w przypadku poboru wód podziemnych lub powierzchniowych w ilości przekraczającej  5 m3  na dobę*);

– przedsiębiorca;

– osoba która prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie (uprawy rolne, chów lub hodowla zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe);

– jednostka organizacyjna.

Nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska, jeżeli ich łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Natomiast gdy roczna wysokość opłat nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, gdzie te opłaty się oblicza.

* Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości przekraczającej 5 m3na dobę, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, czyli miejsca, w którym pobierane będą wody powierzchniowe lub podziemne.Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych należy złożyć do (zgodnie z art. 140 Prawa wodnego) u:

  •  starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), lub;
  •  marszałka województwa, który wydaje pozwolenia wodnoprawne

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/635-pozwolenie-na-pobor-wod-podziemnych-lub-powierzchniowych

OPŁATA ZA POBÓR WODY – SPOSOBY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY

Istnieją dwie możliwości obliczenia wysokości opłaty:

1. Automatyczny, poprzez rejestrację w aplikacji: https://ekoplatnik.lodzkie.pl/ekopl/ za pomocą której można dokonać naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska (w tym za pobór wód) za rok 2016 oraz za wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

            Aplikacja daje możliwość wygenerowani i druku wykazu z naliczonymi opłatami. Następnie wykaz należy dostarczyć do właściwego urzędu za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku, tzn. opłata za 2016 powinna zostać uiszczona do 31 marca 2017r. i w tym samym czasie złożyć należy wykaz. W przypadku Łodzi wykaz wraz z opłatą należy złożyć w:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO,

DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA,

 AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90-051 ŁÓDŹ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A. ODDZIAŁ W ŁODZI

86 1540 1245 2001 4800 4789 0001  TYTUŁ WPŁATY NP.: „OPŁATA ZA WODĘ ROK….”

 2. Samodzielne wyliczenie i uzupełnienie załacznika (Załącznik):

Do samodzielnego wyliczenia wysokości opłat potrzebujemy:

a) ilość pobranej wody w półroczu  lub roku z danego ujęcia;

b) cel zużycia wody;

c) proces uzdatniania, jakim pobrana woda jest poddawana;

d) pozwolenie wodnoprawne, lub jego brak lub brak obowiązku posiadania.

OPŁATA = V X S X W

GDZIE:
V – ilość wody podziemnej pobranej w półroczu lub w roku [M3];
S – jednostkowa stawka opłaty, przyjęta dla danego celu użycia [ZŁ/M3]*;

                * stawki 2017r. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000718):

               –  woda zużyta na potrzeby socjalno bytowe i i spożycia – 0,068 zł/m3

                – potrzeby produkcyjne – 0,097/zł m3

                – woda podziemna do innych celów – 0,115zł/m3
W – współczynnik różnicujący zależny od sposobu uzdatniania wody:
·         2 – jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub podlega wyłącznie        dezynfekcji lub demineralizacji;
·         1,25 – jeżeli woda podlega procesom odżelaziania i utleniania;
·         1 –  jeżeli woda podlega procesom odmanganiania;
·         0,5 – jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji, domieszek lub    metali ciężkich;
·         0,3 – jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.

UWAGA: Jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej z danego ujęcia stosujemy więcej niż jeden proces uzdatniania, to do wyliczenia opłaty przyjmujemy proces, którego współczynnik jest najniższy.

Przykłady:

a) W roku 2016 pobraliśmy – 4000 M3;
b) Cel zużycia – socjalno-bytowy;
c) Proces uzdatniania  –  demineralizacja (współczynnik 2) oraz odżelanianie (współczynnik 1,25); (stosujemy współczynnik niższy tj. 1,25 i korzystamy ze wzoru)

Wysokość opłaty za rok 2016 = 4000 M3 X 0,068 ZŁ/M3 X 1,25 = 340,00 ZŁ
(Opłatę należy zaokrąglić do pełnych złotych)

Ustaloną przez Ciebie w wykazie sumę opłat za korzystanie ze środowiska wpłać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do 31 marca.

– prowadzić aktualną ewidencję co pół roku

– we własnym zakresie ustalić wysokość należytej opłaty

– wnieś opłatę bez wezwania do 31 marca, gdy opłata roczna jest wyższa niż 800zł lub półroczna wyższa niż 400zł

– przedłożyć w urzędzie wykaz ilości i jakości pobieranej wody

ZWOLNIENIA Z OPŁAT:

– NIE WNOSI SIĘ OPŁAT Z TYTUŁU POBORU WÓD, KTÓRYCH ROCZNA WYSOKOŚĆ NIE PRZEKROCZY 800 ZŁ, a półroczna 400zł;

– jeżeli pobór wody dokonywany jest na potrzeby przerzutów;

– energetyka wodna, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości, co najmniej nie gorszej jakości;

– jeżeli pobierana jest woda powierzchniowa na potrzeby wytworzenia energii cieplnej lub elektrycznej i oddawana jest taka sama ilość;

– jeżeli wykorzystujemy wodę na potrzeby pompy ciepła i geotermii, pod warunkiem że zwracamy taką samą ilość i jakość wody;

– jeżeli pobór wód wykorzystujemy na chów lub hodowlę ryb i org. wodnych zgodnych z pozwoleniem;

– jeżeli nawadniamy grunty rolne i użytkowe wodami powierzchniowymi;

– jeżeli korzystamy z wody pochodzącej z odwodnienia.

UWAGA: ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁAT NIE ZWALNIA  Z OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA I PRZESYŁANIA INFORMACJI o ilości i jakości pobieranej wody

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli nie zapłacisz ich w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności. Wówczas zapłacisz zaległą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku braku informacji, Marszałek Województwa wymierza w drodzę decyzji opłatę na podstawie własnych ustaleń lub też wyników kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Natomiast gdy wysokość opłat nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, gdzie te opłaty się oblicza.

OPŁATY PODWYŻSZONE:
Jeśli nie posiadasz wymaganego pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.