Procedury formalne wykonania studni


PRZEPISY PRAWNE OKREŚLAJĄCE WYKONANIE STUDNI

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Przy wykonaniu studni na własnej posesji dla gospodarstwa domowego decydujące znaczenie ma ilość pobieranej wody w ciągu doby oraz głębokość, na jaką została wykona studnia.

Ilość pobieranej wody decyduje o zwykłym bądź szczególnym korzystaniu z wód.

Przez zwykłe korzystanie z wód należy tu rozumieć zaspokajanie potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Pobieranie wody ze studni nie będzie jednak zwykłym korzystaniem jeżeli pobór przekraczać będzie 5 m3 na dobę lub też woda będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej.

 • Jeżeli  pobór wód nie przekroczy 5 m3 na dobę, a studnia jest płytsza niż 30 m pozwolenia nie są wymagane (wystarczy zgłosić zamiar budowy we właściwym organie administracji i dołączyć wypis z rejestru gruntów). Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę studni. Jednak gdy inwestycja nie ruszy w ciągu dwóch lat od terminu jej rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu, zgłoszenie straci ważność.
 • Jeżeli pobór nie przekroczy 5 m3 na dobę, ale studnia jest głębsza niż 30 mpozwolenie wodnoprawne jest wymagane.
 • Jeżeli pobór przekroczy 5 m3 na dobępozwolenie wodnoprawne będzie wymagane na szczególne korzystanie, czyli na pobór wód oraz na wykonanie urządzenia wodnego, czyli studni.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE:

Jest rodzajem zezwolenia, wydawanego na drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Zatwierdzone pozwolenie wodnoprawne zezwala na:

 • szczególne korzystanie z wód (ich pobór zarówno z wód podziemnych jak i powierzchniowych, jak i odprowadzanie ścieków);
 • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty);
 • inne działania, które mogą mieć wpływ na jakośc i stan wód czy gospodarkę wodno-ściekową (m.in. (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, określa sposób wykonania i postępowania podczas ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne.

Art. 127. 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony.

 2.Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat.

3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Art. 128. 1. W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w szczególności  ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na godzinę i średnią ilość m3 na dobę oraz maksymalną ilość m3 na rok.

 Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego dołącza się operat wodnoprawny*, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych należy złożyć do (zgodnie z art. 140 Prawa wodnego):

starosty (albo prezydenta miasta na prawach powiatu), albo;

marszałka województwaktóry wydaje pozwolenia wodnoprawne

Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, czyli miejsca, w którym pobierane będą wody powierzchniowe lub podziemne.

Operat wodnoprawny – jest podstawowym dokumentem na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Operat na pobór wód zawiera szereg informacji, m.in:

 • określa wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
 • określa rodzaj urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
 • określa zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody,
 • oraz szereg innych informacji.

Dokumentacja hydrogeologiczma – ustala zasoby eksploatacyjne studni.

LOKALIZACJA STUDNI NA DZIAŁCE

Stawiając studnie należy także przestrzegać ściśle określonych odległości, uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z prawem studnie należy lokalizować co najmniej:

 –  5m od granicy działki

 – 7,5m od osi rowu przydrożnego

 – 15m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników oraz od szczelnego zbiornika ścieków – szamba

 – 30m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (jeżeli są one uprzednio oczyszczone biologicznie)

 – 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.